اتاق فکر و راهکارهای خلاقانه

 اتاق فکر مرکز تصمیم سازی و ساختاری برای تفکر جمعی روشمند است.

اتاق فکر می تواند بازوی مشورتی برای مدیران باشد ،در اتاق فکر افرادی که تجربه خوب و پتانسیل تحقیقاتی لازم را داشته و از خلاقیت ونوآوری نیزبرخوردار باشند می توانند با ایده ها و اندیشه های خود مدیران اجرایی را در اتخاذ تصمیمات مناسب یاری دهند . در اتاق فکر روشهای گوناگونی برای توسعه خلاقیت وجود دارد.

 

 

موارد ذیل ضرورت تشکیل اتاق فکر را نمایان می کند:

ایستگاه فکرسازی

خلق فکر

بانک اطلاعات و دریافت فکرها

اهداف:

  1. شناسایی فرصت ها و تهدید ها
  1. ایجاد محفلی به منظور تفکر، تقویت همکاری و مشارکت فکری
  1. بررسی و تبادل نظر پیرامون مسائل عمومی، پیچیده و اختصاصی
  1. ارتقای توانمندی کارشناسان
  1. ترویج و اشاعه فرهنگ کارگروهی
  1. اندیشیدن به مسائل وموضوعات مختلف وخلق ایده و فکرجدید
  1. بررسی و تبادل نظر روی طرح های پیشنهادی
  1. تقویت ورشد روحیه صمیمانه ،اشاعه فرهنگ هم زبانی ،همدلی و همفکری و همگرایی سازمان .